Ravni znanja in testi

Standardni programi za tečajnike ruskega jezika

Individualni in skupinski programi tečajev ruščine potekajo na 6. ravneh – od začetnega do funkcionalnega obvladovanja ruskega jezika ter vključujejo široko paleto posebnih tečajev kot so: poslovna ruščina, geografija, literatura, filmi, novinarstvo.

6 ravni znanja

А1 (preživetvena raven) – slušatelj je sposoben tvoriti dialog na osnovne teme vsakodnevnega življenja. Pri pogovoru z rojenim govorcem, če le-ta govori počasi in razločno, razume določene besede. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2 (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o njemu poznanih vsakodnevnih življenjskih situacijah, sposoben je postavljti in odgovarjti na vprašanja, če je tempo pogovora počasnejši. Samostojno tvori koherentno besedilo. Razume osnovni pomen dolgih stavkov. Pozna 700-800 besed in besednih zvez.

А2+ (vmesna raven) – slušatelj se pogovarja o vsakodnevnih življenjskih situacijah, daje pobudo za pogovor in ga razvija. Samostojno tvori koherentno besedilo ali opisuje določen dogodek. Bere preprostejša avtentična besedila. Pozna 1300 besed in besednih zvez.

В1 (sporazumevalni prag) – slušatelj lahko brez vnaprejšnje priprave sodelje v pogovorih na različne teme, uporablja široko besedišče in govori prosto. Sposoben je obnoviti film, knjigo ali opisati dogodek. Razume večino televizijskih in radijskih programov. Sporazumeva se v večini vsakodnevnih službenih situacij. Pozna 1800 besed in besednih zvez.

В2 (višja raven) – slušatelj se prosto pogovarja o poljubnih temah brez vnaprejšnje priprave, pravilno uporablja stilsko zaznamovane besede. Govori v naravnem tempu, sposoben je uporabiti sinonim za besedo oz. besedno zvezo, ki je ne pozna. Povedi tvori v logičnem zaporedju. V celoti razume televizijske in radijske programe, dolga poročila, predavanja in predstavitve iz svojega strokovnega področja. Lahko vodi poslovne pogovore in sodeluje v tiskovnih konferencah. Pozna 3500-4500 besed in besednih zvez.

С (raven učinkovitosti) – slušatelj govori tekoče in spontano, pri izbiranju besed, izražanju svojih misli in opisovanju dogodkov nima težav. Ustrezno uporablja prenesene izraze. Sposoben je dajati pobudo za pogovor na poljubno temo in ga razvijati. Razume obsežna besedila, tudi če je njihova struktura pomanjkljiva oz. so pomenski odnosi zabrisani. Razume hiter in nejasen govor rojenega govorca. Loči naglase.

Test В1 (rus) Pdf link
Test В2 (rus) Pdf link
Test С1 (rus) Pdf link
Test С2 (rus) Pdf link
Osnovni test А2 (rus) Pdf link
Elementary Test А1 (rus) Pdf link
Zahteve za stopnjo B1 (rus) Pdf link
Zahteve za stopnjo B2 (rus) Pdf link
Zahteve za stopnjo C1 (rus) Pdf link
Zahteve za stopnjo A2 (rus) Pdf link
Zahteve za stopnjo A1 (rus) Pdf link